RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informuję, że:
  • Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Artur Gońda, Biuro Detektywistyczne ARTUS (ul. Ceynowy 13B/14, Chojnice, NIP: 521-131-38-27, tel. 507- 224-226, e-mail: biuro@artus-detektyw.pl)

 

  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b, i d RODO – w ramach wykonywania usług detektywistycznych, wykonywaniem zawartej umowy z kontrahentem oraz czynności określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, zwanej dalej „ustawą”.

 

  • Administrator przetwarza dane osób, zarówno Zleceniodawców, jak i osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 zd. 1 ustawy, na podstawie art. 8 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy, z poszanowaniem art. 6 ustawy.

 

  • Dane osobowe są przechowywane przez okres do 7 lat od dnia ich uzyskania, jedynie w celu niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz umowy zawartej ze Zleceniodawcą.

 

  • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, a Zleceniodawcy prawo do żądania od administratora dostępu do treści danych osób, o których mowa w art. 2 ust.1 zd. 1 ustawy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

  • Odbiorcą danych jest pełnomocnik Biura Detektywistycznego Artus, Szymon Gońda.

 

  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, osobom postronnym oraz przedsiębiorstwom zewnętrznym. Dane zebrane w toku wykonywania umowy ze Zleceniodawcą stanowią dane poufne i nie będą udostępniane nikomu oprócz Zleceniodawcy.

 

  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe do zawarcia, jak i do prawidłowego wykonywania umowy. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.